Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer Bronboorbedrijf Boersma BV gevestigd te Langelille en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a. Opdrachtnemer: Bronboorbedrijf Boersma BV, gevestigd te Langelille hierna te noemen Opdrachtnemer.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, personen of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het verrechten van werkzaamheden.

c. Overeenkomst: elke afspraak c.q. overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrechten van werkzaamheden.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer, waaronder aanbiedingen, offerte en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijd aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

6. De onderliggende overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

7. Indien deze algemene bepalingen en de onderliggende overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen en orderbevestigingen

2.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn geldig gedurende dertig kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven.

2.2 Indien een opdracht door opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever binnen acht werkdagen na verzending schriftelijk van zijn bezwaren doet blijken.

2.3 De Opdrachtnemer zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod inhoudt en dit wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.4 Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de Opdrachtgever het product/dienst goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een Opdrachtgever direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de Opdrachtnemer niet. Kleuren, specificatie, functiebeschrijvingen, tekeningen en foto’s en in het algemeen elke opgave omtrent eigenschappen, maten en gewichten van artikelen geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Bij een aanbod vermeldt de Opdrachtnemer zo duidelijk mogelijk wat de rechten en plichten van een Opdrachtnemer zijn indien het aanbod wordt aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde deze leveringsvoorwaarden.

2. Het is de Opdrachtnemer toegestaan om alle rechten voortvloeiende uit een overeenkomst met een Opdrachtgever over te dragen aan een derde.

3. De Opdrachtnemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Indien Opdrachtnemer door enige onvoorzienbare gebeurtenis niet in staat is de overeenkomst naar behoren uit te voeren of na te komen, zoals in geval van overmacht, staking, technische storingen, lock-out of anderszins, is zij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden en wordt door de Opdrachtgever aanvaard als een geldige reden om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij aanspraak kan doen gelden op enige schadevergoeding.

5. Alle diensten en prestaties van de Opdrachtnemer ingevolge een afgesloten overeenkomst dienen te worden beschouwd als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatverbintenis.

6. Indien de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer tekortschiet, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling vraagt, indien hij tot liquidatie van zijn onderneming overgaat of beslag wordt gelegd op zijn gelden en/of goederen heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst direct (zonder enige opzegtermijn) te ontbinden c.q. te beëindigen en zonder dat de Opdrachtgever in dat geval aanspraak kan doen gelden op enige schadevergoeding.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding en/of overeenkomst gegeven beschrijving van de werkzaamheden, met alle wijzigingen en/of aanvullingen die daarop later zijn aangebracht voor zover dit heeft plaatsgevonden met instemming van Opdrachtnemer.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Een eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtnemer over alle benodigde gegevens beschikt.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, ofwel totdat de opdrachtgever volledig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. De opdrachtgever zorgt voor het zo nodig tijdig en volledig verkrijgen en behouden van eventuele vergunningen en/of overige toestemmingen van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen , zoals nodig voor de te verrichten werkzaamheden en alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden zoals tussen partijen is overeengekomen te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, behoudens waar Opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden eenzijdig tot wijziging of aanvulling kan overgaan. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens.


3.2 Meerdere kosten, die voor opdrachtnemer ontstaan door:
a. afwijking van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens;
b. onvoorziene oorzaken die naar redelijkheid en billijkheid niet voor rekening en risico van opdrachtnemer behoren te komen;
c. het niet tijdig aanwezig zijn en blijven van de voor het werk benodigde vergunningen, komen ten laste van opdrachtgever.
 
3.3 Voor rekening van opdrachtgever zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in ieder geval:
a. alle verschuldigde lozingsrechten, huren, precariorechten en overige soortgelijke rechten en kosten;
b. alle gebruiks- en verbruikskosten van water;
c. alle kosten van de voor de uitvoering benodigde vergunningen;
d. alle kosten verband houdende met verontreinigde grond en/of grondwater.
 
3.4 Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de aanneemsom de volgende werkzaamheden niet begrepen:
a. het uitzetten en waterpassen;
b. het verplaatsen dan wel afvoeren van boorspoeling;
c. het verplaatsen dan wel afvoeren van losgeboorde grond;
d. grond- graaf- of sloopwerk en opnemen of herstellen van bestratingen, beplantingen e.d.
e. het opsporen, in- en uitgraven van kabels en leidingen;
f. uitstroomvoorzieningen, het maken van vaste aansluitingen op de riolering en herstellen en reinigen van watergangen of riolering, waarop het opgepompte water wordt geloosd.

3.5 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, lasten, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen en andere kosten. Indien na bedoelde datum één of meer van bedoelde kostencategorieën een wijziging ondergaat (-gaan), zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijzen na overleg te verhogen of te verlagen.

3.6 In aanvulling op het voorgaande lid mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 4: Facturering/betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de betaling als volgt geschieden: Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en Opdrachtgever heeft nimmer het recht tot verrekening of compensatie over te gaan uit welke hoofde dan ook.


4.2 Wanneer:
a. het werk gefaseerd wordt uitgevoerd en op basis van een totaalsom wordt aangenomen,
b. het werk wordt uitgevoerd op basis van eenheidsprijzen,
c. het werk in regie wordt uitgevoerd,
d. het materieel op basis van vergoeding per tijdseenheid ter beschikking staat, zal het alsdan verschuldigde maandelijks worden gefactureerd.

4.3 De opdrachtgever kan zich alleen op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door opdrachtnemer wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

4.4 Iedere betaling door opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande rekening.

4.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijk gegeven opdracht zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 5: Te late betaling

5.1 Indien de opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts zal de opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn, waarbij opdrachtnemer zal hanteren het incassotarief, “staffel incassokosten en salarissen in rolzaken sector kanton”. Indien de incasso van de vordering door opdrachtnemer in handen van een advocaat wordt gegeven, zal de opdrachtgever de door de advocaat aan de opdrachtnemer in rekening te brengen kosten moeten vergoeden.


5.2 Indien:
- de opdrachtgever in verzuim is/of
- de opdrachtnemer goede gronden heeft te vrezen, dat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zal opdrachtnemer, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te  zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
a. vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
b. de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
c. de overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
d. zijn verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortkoming van de opdrachtgever deze maatregelen rechtvaardigt.

1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

3. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 6: Overmacht

Onder overmacht voor Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden ook verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- Voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht in verband met deze algemene voorwaarden ook verstaan het ontbreken van vergunningen, uitval van apparatuur buiten de schuld van Opdrachtnemer, weer en vorstverlet en werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer.

6.1 Tekortkomingen van opdrachtnemer in uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen.

6.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
a. de omstandigheid dat opdrachtnemer een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig, of niet behoorlijk geleverd krijgt;
b. stakingen;
c. storingen in het verkeer;
d. overheidsmaatregelen die opdrachtnemer verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.

6.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat opdrachtnemer tot enige vergoeding van schaden, door opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.

6.4 Alle tot aan het tijdstip van de opschorting c.q. ontbinding verrichtte werkzaamheden alsmede alle ten behoeve van het werk door opdrachtnemer aangegane verplichtingen zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid worden betaald.

Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om met het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Van een aanbod als bedoeld in artikel 2 deel uitmakende documenten (te weten tekeningen, technische omschrijvingen e.d.) blijven het intellectuele eigendom van de Opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

7.2 Indien de opdrachtgever de aanbieding van de opdrachtnemer niet aanvaardt, is hij/zij verplicht alle in het vorige lid bedoelde documenten terstond terug te geven aan de opdrachtnemer.

7.3 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Dit geldt meer in het bijzonder voor alle door Opdrachtnemer opgestelde tekeningen, rapporten, adviezen, software etc.

7.4 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en deze mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verspreid of anderszins ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

7.5 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken zonder enige belemmering en/of kosten mede terug te mogen nemen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek de volledige medewerking verlenen indien Opdrachtnemer van haar rechten ingevolge het eigendomsvoorbehoud gebruik wenst te maken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid opdrachtnemer

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever indien die schade het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van schuld van de opdrachtnemer.

9.2 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.3 Voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen, door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

9.4 Evenzeer is uitgesloten aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de kosten van het verwijderen van enig materiaal dat als gevolg van de uitvoering van het werk op de locatie is achtergebleven, alsook voor de schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn.

9.5 De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW ). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag waartoe de opdrachtnemer is verzekerd.

9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt. Opdrachtnemer heeft te alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat. Ook is opdrachtgever verplicht waar mogelijk schadebeperkende maatregelen te treffen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid opdrachtgever

10.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor:
a. de kosten van herstel van schade welke is ontstaan aan het werk, tijdens de uitvoering daarvan, alsook voor de als gevolg daarvan door de opdrachtnemer of de opdrachtgever geleden schade, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade veroorzaakt is door – en te wijten aan – de opdrachtnemer.
b. de kosten welke zijn veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van personen en zaken die van de opdrachtgever afkomstig zijn, dan wel door hem of haar zijn voorgeschreven, dan wel afkomstig zijn van een door hem of haar voorgeschreven derde, alsook voor de als gevolg daarvan door de opdrachtnemer of de opdrachtgever geleden schade.
c. de kosten welke zijn veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van het werk verstrekte documenten, waaronder te begrijpen tekeningen, berekeningen, constructies ed., onjuist of onvolledig zijn, alsook voor de als gevolg daarvan door de opdrachtnemer of de opdrachtgever geleden schade.

10.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om de in artikel 10.1 bedoelde kosten, alsmede de door haar als gevolg van de in artikel 10.1 genoemde omstandigheden geleden schade, aan de opdrachtgever als meerwerk te factureren welke factuur de opdrachtgever verplicht is te voldoen.

Artikel 11: Afwijkingen

11.1 Indien omstandigheden, welke opdrachtnemer tevoren niet bekend waren noch redelijkerwijs bekend behoefden te zijn, wijziging van de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk maken, zijn de eventuele kosten, vermeerderd met een redelijke opslag, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12: Termijnoverschrijding

12.1 De opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat door de opdrachtgever aan alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke voorwaarden is voldaan, dit ter bepaling van de opdrachtnemer. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

12.2 Een overeengekomen uitvoeringsperiode wordt geacht te omvatten het aantal voor opdrachtnemer werkbare werkdagen als bedoeld in paragraaf 8 lid 2 UAV ’89. In geval van niet werkbare werkdagen binnen de overeengekomen uitvoeringsperiode wordt de uitvoeringsperiode overeenkomstig verlengd, zonder dat opdrachtnemer enige boete en/of schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

12.3 Wanneer een overeengekomen uitvoeringsperiode door schuld van opdrachtnemer wordt overschreden, zal opdrachtnemer nimmer tot meer gehouden zijn dan tot betaling van een boete of schadevergoeding van maximaal 0,3% van de overeengekomen prijs per werkbare werkdag zulks tot ten hoogste 10% van de overeengekomen prijs van alle partiële vertragingen tezamen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van een termijnoverschrijding door opdrachtnemer.

12.4 De overeengekomen uitvoeringsperiode zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringsperiode dient de opdrachtgever derhalve opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen,waarbij Opdrachtnemer alsdan in de gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen werkzaamheden af te ronden.

12.5 Wanneer de werkzaamheden van opdrachtnemer door enigerlei oorzaak buiten schuld van opdrachtnemer niet in de door opdrachtnemer vast te stellen meest efficiënte volgorde kunnen worden uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer diens extra kosten en schaden te vergoeden, terwijl opdrachtnemer tevens recht zal hebben op een overeenkomstige termijn verlenging. Indien een tijdvak voor uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen en de werkzaamheden worden vertraagd door omstandigheden die de opdrachtgever kunnen worden aangerekend of door overmacht bij Opdrachtnemer, dan zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaats vindt of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft, het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3 Het bepaalde in artikel 13.2 is ook van toepassing, wanneer opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd. In een zodanig geval is opdrachtnemer ook bevoegd om een geschil voor te onderwerpen aan het oordeel van de rechter, welke bevoegd is in de woon- of vestigingsplaats van opdrachtnemer, dan wel aan het oordeel van een buitenlandse bevoegde rechter.

13.4 Klachten en of geschillen dienen in de eerste instantie bij opdrachtnemer gemeld te worden zodat deze in de gelegenheid gesteld kan worden de klacht of het geschil op te lossen.

Artikel 14: Reclames

14.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden ingevolge de overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. De reclame dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming of klacht te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

14.2 Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op. Reeds betaalde facturen kunnen nimmer onderwerp van reclames of andere discussies vormen en worden geacht door opdrachtgever volledig te zijn geaccordeerd; opdrachtgever ziet af van alle rechten op reclame dienaangaande.

14.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

14.4 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15: Opzegging

15.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Annulering of opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

15.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te tekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden kunnen eerst na volledige betaling ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever onder door Opdrachtnemer te bepalen condities en voorbehouden.

15.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of tussentijds opzegt, is de opdrachtgever verplicht om alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden. Buiten de door Opdrachtnemer gemaakte kosten zal bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever tevens een vergoeding wegens winstderving en overige uit de annulering voortvloeiende schade, met een minimum van 25% van het totale bedrag van de opdracht, verschuldigd zijn.

15.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

15.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

HOOFDSTUK II - TECHNISCHE BEPALINGEN BRONBORINGEN

Artikel 16: Werkterrein

16.1 Het werkterrein dient aan opdrachtnemer ter beschikking te staan:

a. vlak en bereikbaar, zonder obstakels boven, op of in de grond, welke de uitvoering van het werk kunnen verhinderen of bemoeilijken; eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen, welke de voortgang van het werk vertragen of belemmeren, worden door of voor rekening en risico van de opdrachtgever verwijderd;
b. goed berijdbaar voor de vrachtauto’s en het materieel van opdrachtnemer; indien verbetering van de ondergrond of gebruik van draglineschotten of rijplaten nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden, zullen deze door of voor rekening van opdrachtgever worden beschikbaar gesteld, aangelegd en verwijderd.

16.2 Schades aan materieel van opdrachtnemer, ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen van ondergrondse obstakels, worden door opdrachtgever aan opdrachtnemer vergoed.

16.3 Tenzij anders is overeengekomen draagt opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor: beschikbaarheid van voldoende werkwater op maximaal 80 meter vanaf de boorplaatsen;

Artikel 17: Ondergrondse hindernissen

17.1 Indien door hindernissen, zoals stenen, steenlagen, hout ed. moeilijkheden ontstaan bij de uitvoering der werkzaamheden, zal opdrachtnemer onverwijld contact opnemen met opdrachtgever voor overleg.

17.2 Indien opdrachtgever voortzetting der werkzaamheden verlangt, is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer de kosten van alle noodzakelijke voorzieningen – ook wanneer deze in opdracht van opdrachtnemer door derden worden uitgevoerd – te vergoeden, daaronder begrepen de kosten van de wachttijden.

17.3 De wachttijden welke verstrijken tijdens het overleg zijn voor rekening van opdrachtgever.

17.4 Indien opdrachtgever geen voortzetting der werkzaamheden verlangt alsmede indien voortzetting der werkzaamheden naar het oordeel van opdrachtnemer hetzij door een te geringe kans op succes hetzij door een te grote kans van onevenredig hoge meerkosten niet verantwoord is, is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst van rechtswege ontbonden en is opdrachtgever verplicht tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte directe en indirecte kosten zonder winstopslag. Opdrachtgever kan in dat geval jegens opdrachtnemer geen aanspraken geldend maken tot vergoeding van kosten, schaden en dergelijke, door hem of derden gemaakt of geleden.

Artikel 18: Boorstaten, grondmonsters, watermonsters

18.1 Indien dit is overeengekomen verplicht opdrachtnemer zich om:

a. kosteloos gegevens op de normaal gebruikelijke wijze op boorstraten vast te leggen en een kopie daarvan aan opdrachtgever ter beschikking te stellen;
b. kosteloos grondmonsters in de normale gebruikelijke aantallen te nemen.

18.2 De kosten van het analyseren van monsters zijn voor rekening van opdrachtgever.